کارگزاری سفارت ایتالیا

مرکز رسمی Cox and Kings Global Services LLC مرکز رسمی درخواست صدور ویزا از طرف سفارت ایتالیا می باشد. تمام متقاضیان ویزای کشور ایتالیا که تابعیت کشورایران را دارند، می توانند جهت درخواست صدور ویزا از طریق این شرکت اقدام نمایند.

چهارم ساختمان شمالی

22180701