سینما (طبقه 4)

پردیس سینمایی گالریا، لوکس ترین سینمای ایران 

طبقه چهارم

22175600