سینما(طبقه 3)

پردیس سینمایی گالریا، لوکس ترین سینمای ایران

طبقه سوم

22175600