برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا - دی ماه 1401

برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا – دی ماه 1401

مسابقه سیمولته

برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا