برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا – دی ماه 1401

برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا