برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا

برگزاری مسابقات شطرنج سیمولتانه در مرکز خرید گالریا