اکران مردمی فیلم ترانه ای عاشقانه برایم بخوان

اکران این فیلم در اسفند ماه 1400 برگزار شد.