جشن کدو تنبل در مرکز خرید گالریا

این مراسم در آبان ماه 1400 برگزار شد