مزایای کارت CIP

  • استفاده از جایگاه CIP پارکینگ، به صورت رایگان.
  • خدمات همراهی با مشتریان CIP و میهمانان ایشان.
  • خدمات سینمای اختصاصی و خانوادگی.
  • اختصاص میز CIP در تمام کافه ها و رستوران های گالریا.
  • استفاده از خدمات  معاینه اولیه رایگان پزشک گالریا.