مزایای کارت CIP

  • استفاده از جایگاه پارکینگ اختصاصی برای 3 ماه به صورت رایگان.
  • خدمات همراهی با مشتریان CIP و میهمانان ایشان.
  • خدمات سینمای اختصاصی و خانوادگی.
  • استفاده از خدمات  معاینه اولیه رایگان پزشک گالریا.