امکانات

HSE

CRM

جابار

دستگاه خودپرداز

اینترنت رایگان

پارکینگ اختصاصی

نمازخانه

تهویه مناسب

جایگاه تعویض نوزاد