امکانات

HSE

CRM

جایگاه تعویض نوزاد

دستگاه خودپرداز

اینترنت رایگان

پارکینگ CIP

نمازخانه

تهویه مناسب